ABV (Algemene Bedrijfs voorwaarden)

Richtlijn 97/7EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (publicatieblad. EG nr. L 144 p. 19) en de hiervan afgeleide Duitse Wet Koop op Afstand (FernAG) alsmede Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en de hiervan afgeleide Duitse Wet inzake de omzetting van de richtlijn consumentenrechten verplichten ons tot de volgende verklaringen:

1. Sir Rowland Hill: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co. KG, Sankt Vither Strasse 26, 4760 Büllingen, Telefoon: 087/569682, Fax: 087/569684, e-mailadres: service@srh-ltd.be. Consument: een afnemer van goederen of diensten van Sir Rowland Hill die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Onze prijzen zijn eindprijzen. Deze bevatten de wettelijke btw onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen. Wij leveren binnen België, Duitsland, naar Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. De levering geschiedt binnen ca. drie tot zes dagen, zolang de voorraad strekt (onder voorbehoud van uitverkoop). De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom. Wij behouden ons het recht voor om afzonderlijke betalingssoorten uit te sluiten. Na een verstreken betalingsperiode zijn wij wettelijk bevoegd om u eraan te herinneren. Dit resulteert in extra aanmaningskosten, die we als volgt berekenen (bij facturen beneden de € 150,-): 1e betalingsherinnering € 0,00, 2e herinnering € 19,95, 3e herinnering € 19,95 en vanaf de datum van overdracht naar het incassokantoor 15% van het factuurbedrag (minimaal € 40,-) en de wettelijk vooropgestelde interesten. En bij facturen boven de € 150,- berekenen wij de volgende aanmaningskosten: 1e betalingsherinnering € 0,00, 2e herinnering € 29,95, 3e herinnering € 29,95 en vanaf de datum van overdracht naar het incassokantoor 15% van het factuurbedrag (minimaal € 40,-) en de wettelijk vooropgestelde interesten.

3. Er ontstaan aanvullend evenredige verzendkosten voor porto, verpakking en verzekering. Binnen België betaalt u in de regel € 5,95 per factuur, bij pakketverzending komt hier aanvullend ca. 9,- euro evenredige verzendkosten bij voor porto, verpakking en verzekering. Bij verzending naar het buitenland kunnen de evenredige verzendkosten per land en zending variëren.

4. De overeenkomst tussen u en ons komt door de aanvaarding van onze kant tot stand. Dit kan ook door toezending van de goederen geschieden. Online klanten kiezen na selectie van de goederen de volgende velden: 1. "Nu bestellen!", 2. "Ja, ik accepteer de Algemene Voorwaarden / de herroepingsvoorwaarden.", 3. "Bestelling versturen". Er wordt automatisch een venster met de bestelbevestiging geopend. Vervolgens ontvangt u als teken van onze aanvaarding uw opdrachtbevestiging per e-mail.

5. Plaats van handeling voor de verzending is Büllingen.

6. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling tot een gebruikelijke hoeveelheid te beperken en aan nieuwe klanten eventueel tegen vooruitbetaling te leveren. Bij verzending naar het buitenland dienen wij vooruitbetaling te hanteren.

7. Mocht er met de geleverde goederen iets niet in orde zijn, dan verzoeken wij u om deze goederen samen met een kopiefactuur aan ons te retourneren. Gelieve ons mede te delen van welke fout er sprake is, zodat wij deze op redelijke wijze kunnen verhelpen. De retourzending moet naar dit adres worden gestuurd: Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co. KG, Sankt Vither Strasse 26, 4760 Büllingen. Wij zullen u per omgaande vervanging leveren c.q. voor het verhelpen van de fout zorgen. Vanzelfsprekend kunt u ook een creditering eisen of uw geld terugkrijgen met vermelding van uw bank, het IBAN en BIC-nummer. De garantietermijn bedraagt 24 maanden. Gelieve bij reclamaties of retourzendingen op het bovengenoemde adres contact op te nemen.

8. Daarnaast heeft u het recht om de overeenkomst zonder vermelding van redenen binnen 14 dagen (bijv. per brief, fax, e-mail) te herroepen. De termijn begint na ontvangst van de goederen. Na herroeping heeft u nog een termijn van 14 dagen om de goederen aan ons terug te sturen. Voor de inachtneming van de termijn is het tijdig versturen van de herroeping of van de goederen voldoende. Bij een doeltreffende herroeping bent u verplicht om de goederen volledig te retourneren (te weten naar dit adres: Sir Rowland Hill Ltd. GbmH & Co. KG, Sankt Vither Strasse 26, 4760 Büllingen). Retourzendingen dienen voldoende te worden gefrankeerd. De kosten van de retourzending dienen door de klant zelf te worden gedragen, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen. Gelieve in dit geval contact op te nemen met onze klantenservice. Bij terecht gemelde gebreken of fouten van onze kant ontvangt u een terugnamedocument (pakketzegel) of porto binnen 14 dagen toegestuurd. Gelieve vooraf contact op te nemen met onze klantenservice om de retourzending af te handelen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij vanwege de hoge strafporttarieven van de post geen ongefrankeerde zendingen kunnen accepteren.

Formulier voor herroeping

9. De klant is verplicht om de goederen zorgvuldig te behandelen. De klant mag de goederen voorzichtig en zorgzaam controleren. Het waardeverlies dat ontstaat door verdergaand gebruik dan uitsluitend de controle, dient door de klant binnen 30 dagen vanaf het versturen van de herroeping te worden gedragen.

10. De klant heeft alleen recht op compensatie, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons zijn erkend. De klant kan een retentierecht alleen dan uitoefenen, indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele betrekking berust.

11. Uw klantgegevens worden door ons gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Wij letten strikt op het nakomen van de wettelijke voorschriften. Uw gegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt indien dit voor de afwikkeling van bestellingen of aanvragen noodzakelijk is.

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Indien er op onze site persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, geschiedt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Wij beschermen uw gegevens – uw veiligheid ligt ons na aan het hart! Onze complete website, met name zijn de gevoelige sectoren voor bestellingen en aanvragen te noemen, is met SSL/TLS beveiligd. Ook al kan een compleet waterdichte bescherming van gegevens tegenover derden op internet helaas nooit worden gewaarborgd, zorgen wij met deze, als thans de meest gangbare en als meest veilig geldende datatransmissieprocedure, voor optimale bescherming van uw gegevens.

Als u informatie over het gebruik en de opslag van uw persoonlijke gegevens wenst, kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mailbericht sturen naar privacybescherming@srh-ltd.be. Vanzelfsprekend heeft u ook recht op rectificatie, blokkering of wissing van uw persoonsgegevens, voor zover er sprake is van de voorwaarden van § 35 BDSG en dit noodzakelijk is, zoals uit art. 6 lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt. Indien wij u niet verder kunnen helpen, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de toezichthouder voor gegevensbescherming.

Privacybeleid   Begrippen   Rechten van de betrokkenen   Rechtsgrondslag

12. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden, met de bedoeling om niet uitdrukkelijk gewenste reclame of informatie op te sturen, wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om, in geval van de ontvangst van ongewenste reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spammails, gerechtelijke stappen te ondernemen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming in België bereiht u per post als volgt: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Internet: www.privacycommission.be.

Verder bereikt u onze functionaris voor gegevensbescherming per post als volgt: Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co. KG, Sankt Vither Strasse 26, 4760 Büllingen, per e-mail: privacybescherming@srh-ltd.be, of direct Klaus Marwede, inhalt.com Abrechnungszentrum GmbH, Im Kirchenfelde 32b, 38667 Bad Harzburg, Duitsland.

13. Bij alle producten met nationaalsocialistische symbolen, nationaalsocialistische tekens of andere juridisch verboden symbolen verplicht de koper zich om deze slechts voor historisch-wetenschappelijke doeleinden te verwerven. Deze mogen op geen enkele manier als propaganda als bedoeld in § 86 Duits W.v.Str. worden gebruikt.

14. De ODR-verordening (Online Dispute Resolution) heeft tot doel een onafhankelijke, onpartijdige, transparante buitengerechtelijke mogelijkheid voor het beslechten van geschillen te creëren. Via de onderstaande link gaat men naar het online platform voor het beslechten van geschillen (OS-platform) op EU-niveau:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

15. Van tijd tot tijd is het noodzakelijk om onze AV en privacyverklaring weer aan de geactualiseerde wettelijke voorwaarden aan te passen. Wij behouden ons derhalve het recht voor om die gewijzigde versies van de privacyverklaring eveneens op deze plaats te publiceren.

Versie: januari 2023